عاشقان

عاشقانه


دل نده....

به آدمها دل نده...

تو که از خدایشان عاشق تر نیستی...

آنها خدای خود را به نیمه نانی میفروشند...

وتو را به نیمه شبی...

تاريخ پنجشنبه 1392/05/31سـاعت 23:24 نويسنده بهار| |